Windyridge Gardens

Autumn foliage at Windyridge Gardens. Blue Mountains NSW Australia.

Leave a Reply